Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Umowa o prace na czas nieokreślony dla pracownika wysokokwalifikowanego

, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Pobierz dokument do edycji

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

zawarta dnia .............................. roku, w ........................................................................

między: ............................................................................................................................

z siedzibą w ................................................ przy ul. .......................................................

reprezentowanym przez:..................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą, a ......................................, zamieszkałym w ..............................

przy ul. ................................................ , zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieokreślony, począwszy od dnia ..................... roku
w pełnym wymiarze*, w ..................... wymiaru* czasu pracy.

§ 2

 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku ...................................................................... i powierza kierowanie ............................................... Pracownikowi przysługuje prawo posługiwania się tytułem .............................................................................................................
 2. Pracownik podlega bezpośrednio ................................ i jest zobowiązany do stosowania się wyłącznie do jego poleceń.
 3. Pracownikowi podlegają wszyscy pracownicy ................................................
 4. Pracownik ma prawo do:
  1. ...............................................................................................................................
  2. ................................................................................................................................
  3. ................................................................................................................................
 5. Do zakresu obowiązków pracownika należy:
  1. ................................................................................................................................
  2. ................................................................................................................................
  3. ................................................................................................................................
 6. Pracownik odpowiada za:
  1. ................................................................................................................................
  2. ................................................................................................................................
  3. ................................................................................................................................
 7. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za środki rzeczowe i finansowe powierzone ......................................................................................................................................

§ 3

 1. Czas pracy Pracownika określony jest wymiarem jago zadań i jest kształtowany przez niego samodzielnie w ten sposób, aby zadania mogły być wykonywane w granicach norm czasu pracy przewidzianych przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Pracownik jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy .....................................................
 3. Wynagrodzenie Pracownika określone w § 6 ust.1 niniejszej umowy, obejmuje dodatek za gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze ..................... godzin nadliczbowych w miesiącu kalendarzowym. Dodatek jest wypłacany bez względu na liczbę faktycznie przepracowanych godzin nadliczbowych w danym okresie rozliczeniowym do wysokości objętej ryczałtem.

§ 4

Miejscem wykonywania pracy jest .......................................................................

§ 5

 1. Pracownik zobowiązuje się w czasie trwania umowy do sumiennego

i starannego wykonywania pracy, a w szczególności:

 1. dbania o dobre imię oraz interes Pracodawcy,
 2. realizowania przyjętej przez Pracodawcę strategii działania,
 3. stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym poprzez uczestnictwo we wszelkich formach kształcenia zawodowego, o ile Pracodawca uzna to za stosowne,
 4. nie przyjmowania w związku z wykonywaniem umowy jakichkolwiek dóbr, za wyjątkiem upominków drobnej wartości, gdy jest to zwyczajowo przyjęte; otrzymane dobra stanowią własność Pracodawcy, a Pracownik obowiązany jest niezwłocznie je wydać lub przenieść w posiadanie Pracodawcy, chyba, że co innego wynika z wyraźnego polecenia,
 5. wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących u Pracodawcy regulaminów , chyba, że co innego wyraźnie wynika z niniejszej umowy.
 1. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania w czasie trwania umowy wszelkich innych obowiązków zawodowych wobec Pracodawcy, o ile takie wynikają z przepisów prawa lub zasad etyki wykonywania zawodu Pracownika.
 2. Pracodawca zobowiązuje się respektować i umożliwiać Pracownikowi przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu Pracownika.

§ 6

 1. W czasie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ..................... zł, słownie .................................................... zł miesięcznie brutto, płatne do pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który wynagrodzenia przysługuje.
 2. Pracownikowi przysługuje ponadto prawo do gratyfikacji z tytułu korzystnego zamknięcia roku obrotowego, jeśli przepracował u Pracodawcy cały ten rok, w wysokości ...................... krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracownika w roku obrotowym, którego gratyfikacji dotyczy, wypłacana nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego.
 3. Dodatkowe wynagrodzenie stanowi przysługująca Pracownikowi premia regulaminowa
  w maksymalnej wysokości .......% wynagrodzenia zasadniczego, obliczana w okresach miesięcznych, zgodnie z regulaminem premiowania.
 4. Po przepracowaniu u pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ....... pełnych lat obrotowych Pracownikowi przysługuje prawo zgłoszenia Pracodawcy żądania nabycia od niego nie więcej niż .......% akcji w kapitale akcyjnym, obliczonym według wartości kapitału akcyjnego na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym pracownik zamierz skorzystać z tego uprawienia. Gwarantowana cena jednaj akcji nabytej w trybie określonym w niniejszym ustępie oznaczona będzie na podstawie notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i wynosić będzie ......% ceny rynkowej z dnia wykonania uprawnienia przez pracownika. Uprawnienie przewidziane w niniejszym ustępie Pracownik może wykorzystać tylko jeden raz, przy czyn Pracodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia tego uprawnienia na czas określony, nie dłuższy łącznie niż ....... lata obrotowe. Pracodawcy przysługuje prawo pierwokupu akcji nabytych w trybie określonym w niniejszym ustępie po cenie gwarantowanej. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, za wyjątkiem lub jego śmierci, Pracownik jest obowiązany zaoferować Pracodawcy zbycie akcji nabytych w trybie określonym w niniejszym ustępie po cenie gwarantowanej.
 5. Pracownikowi przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia przewidziane w regulaminie wynagradzania na zasadach w nim określonych, wypłacanych łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
 6. Wynagrodzenie określone w ust. 1,2,3 i 5 płatne jest na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania oraz w miejscu i terminie określonym w regulaminie pracy.
 7. Pracownik mocą niniejszego postanowienia wyraża wolę, by Pracodawca wypłacał mu należne wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne związane z pracą przelewem na jego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Pracownik obowiązany jest udostępnić pracodawcy informacje w zakresie
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.